Zarządzanie kapitałem ludzkim w nowoczesnych organizacjach NOWOŚĆ !!! Zarządzanie (BHP i ochrona środ,ruch drogowy,energetyka,nieruchomości...) - oferta 2018/19

Dostępne miasta: Łódź

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dr hab. Halina Sobocka – Szczapa, prof. SAN  (e-mail : hszczapa@san.edu.pl)

Halina Sobocka - Szczapa – doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Ekonomii Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Do 2014 r. była pracownikiem łódzkiego oddziału Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Prowadzi prace badawcze w zakresie rynku pracy, jak również od wielu lat zajmuje się problematyką zarządzania zasobami ludzkimi, a szerzej – humanistycznym podejściem do zarządzania. W szczególności przedmiotem zainteresowania badawczego są: problemy aktywizacji zawodowej, wykluczenia cyfrowego, mobilności zasobów pracy, wartości kapitału ludzkiego i intelektualnego, zarządzanie wiedzą w kontekście kształcenia ustawicznego, zarządzanie wiekiem, kultura organizacyjna, a także nietypowe formy zatrudnienia i działanie ekonomii społecznej w Polsce. Wskazane obszary badawcze dotyczą także analiz w sektorze administracji publicznej. Opracowuje również ekspertyzy ze wskazanych powyżej zakresów. Przedmiotem zainteresowania są ponadto zjawiska, związane z uczestnictwem Polski w strukturach unijnych i problemy globalizacji. Posiada w tych dziedzinach liczne publikacje (około 200), w tym monografie i artykuły oraz redakcje naukowe raportów z badań. Zajęcia dydaktyczne, w tym wykłady kursowe z mikro- i makroekonomii oraz wykłady specjalizacyjne z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi prowadzi w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie pod jej kierunkiem powstają także prace licencjackie i magisterskie.

 

Wykładowcy:

  • dr hab. Halina Sobocka – Szczapa, prof. SAN,
  • dr Aleksy Banasiak,
  • dr Ewa Stroińska.

OPIS I CELE STUDIÓW

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w nowoczesnych organizacjach przybliżają problematykę zarządzania zasobami ludzkimi, wiążąc ją z funkcjonowaniem nowoczesnego przedsiębiorstwa. Prawidłowe wykorzystanie zasobów ludzkich w organizacjach może bowiem przyczyniać się do podwyższania ich konkurencyjności w zmieniających się szybko warunkach działania gospodarki.

Zasoby ludzkie we współczesnych przedsiębiorstwach traktowane są, jako najważniejszy niematerialny czynnik ich rozwoju. Są one najbardziej aktywną determinantą sukcesu firmy. Dlatego też niezbędne jest unowocześnianie podejścia do standardowo realizowanych funkcji zarządzania kadrami.    

ADRESACI STUDIÓW

Oferta studiów jest skierowana do absolwentów studiów o profilu, zarówno ekonomicznym, jak i technicznym, a także do pracowników, którzy mają do czynienia z zarządzaniem personelem. Słuchaczami mogą być również właściciele przedsiębiorstw, zwłaszcza mikropodmiotów i małych firm, którzy w praktyce mają do czynienia z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych będzie potrafił zastosować nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, z uwzględnieniem zmieniających się warunków otoczenia przedsiębiorstwa.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Pomoc społeczna/ZUS (oferta 2018/19)

Medycyna i kosmetologia (oferta 2018/19)

Filologia angielska (oferta 2018/19)

Psychologia (oferta 2018/19)

Logistyka (oferta 2018/19)

IT (Fronted, Grafika, Informatyka w edukacji...) - oferta 2018/19

Finanse i rachunkowość (oferta 2019/20)

PR Marketing (oferta 2018/19)

Architektura i budownictwo