Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Jerzy Bednarek

dr Paweł Perzyna

OPIS KIERUNKU

W ramach dwusemestralnych studiów podyplomowych w zakresie metodyki zarządzania dokumentacją i archiwistyki można nabyć umiejętności niezbędne do prawidłowego i efektywnego postępowania z współczesną dokumentacją oraz materiałami archiwalnymi. Studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów szkół wyższych, którzy są zainteresowani problematyką organizacji i funkcjonowania kancelarii, rozumianej jako komórka organizacyjna powołana do pełnienia czynności aktotwórczych oraz archiwum zajmującego się gromadzeniem, przechowywaniem
i udostępnianiem akt.

W trakcie zajęć słuchacze poznają zagadnienia dotyczące techniki biurowej, w szczególności różne współczesne formy kancelaryjne, problemy ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, organizację i prowadzenie archiwum zakładowego.

CELE STUDIÓW

Celem jest profesjonalne przygotowanie do pracy w urzędach, kancelariach, archiwach zakładowych i różnego rodzaju składnicach akt. Studia mają umożliwić także doskonalenie zawodowe archiwistów, którzy pracują zarówno w sieci archiwów państwowych, archiwach kościelnych, społecznych, jak i osób zajmujących się działalnością gospodarczą w zakresie przechowywania m.in. akt osobowych
i płacowych wytworzonych przez państwowe i prywatne przedsiębiorstwa. Program studiów umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy dotyczącej najnowszych ustaleń teorii i metodyki archiwalnej, aktualnych przepisów archiwalnych, znaczenia standaryzacji w archiwistyce, funkcjonowania systemów informacji archiwalnej, problemów informatyzacji archiwów i digitalizacji zbiorów, a także zasad gromadzenia i efektywnych procedur udostępniania zasobu archiwalnego.

 

ADRESACI STUDIÓW

Pracownicy urzędów administracji centralnej, terenowej i samorządowej; archiwów państwowych, społecznych, prywatnych i kościelnych; reprezentanci bibliotek, muzeów, instytucji naukowo-badawczych, ośrodków dokumentacyjnych  i informacyjnych, wydawnictw i czasopism, urzędnicy placówek oświatowych  i medycznych; osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą, zwłaszcza w zakresie usług archiwizacyjnych (przechowywania m.in. akt osobowych i płacowych); inni pracownicy odpowiedzialni za organizację pracy biurowej oraz obieg i archiwizację wytwarzanej współcześnie dokumentacji, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.