Najlepsze promocje !!!

Renomowana Uczelnia tak blisko Ciebie !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane  studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Kierownik ds. dydaktycznych: prof. dr hab. Mirosław Wasielewski

Kierownik ds. organizacyjnych: mgr Mirosław Olszewski

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe wyczerpują treści kursu specjalistycznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz kursu specjalistycznego zarządzania poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi w służbach mundurowych, m.in. w policji, zakładach karnych, straży pożarnej, itp. (doskonalenie umiejętności kierowniczych na wszystkich szczeblach zarządzania z uwzględnieniem specyfiki grup dyspozycyjnych oraz specyfiki struktur organizacyjnych poszczególnych służb mundurowych).

CELE STUDIÓW

Celem nadrzędnym prezentowanych studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą na przygotowanie kadry kierowniczej, do profesjonalnego zarządzania jednostkami administracji publicznej, poprzez podniesienie na wyższy poziom kompetencji kierowniczych, pełnienie służby na wyższych stanowiskach kierowniczych i efektywne zarządzanie jednostką samorządową, lub inną jednostką administracji państwowej, a także zastosowanie w pracy zawodowej nowoczesnych koncepcji, systemów, metod i technik zarządzania.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie oraz związanych zawodowo z administracją publiczną, które chcą w ten sposób doskonalić swoje kwalifikacje. To także sposób dla osób planujących rozpocząć karierę urzędniczą na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności w tym obszarze.

Studia pozwolą słuchaczom na:

  • skuteczne zarządzanie jednostkami administracji publicznej
  • czynniki wpływające na świadczenie usług w administracji publicznej
  • zarządzać budżetem jednostki
  • najnowsze rozwiązania organizacyjno-prawne i procedury dotyczące administracji rządowej oraz samorządowej
  • identyfikować i rozwiązywać problemy interesantów
  • projektowanie, wdrażanie i ocena efektywności przedsięwzięć i programów publicznych podejmowanych przez jednostki administracji terytorialnej
  • prawidłowa organizacja i nowoczesne zarządzanie pracą jednostek administracji publicznej
  • organizować pracę własną i podległych pracowników oraz skuteczniej inspirować, motywować i nadzorować podwładnych,
  • zarządzanie środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych UE
  • właściwie reprezentować kierowaną jednostkę na zewnątrz, współpracować z mediami

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.  Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów.