Rekrutacja rozpoczęta
!!! semestr letni 2019 !!!

Najlepsze promocje !!!

Dowiedz sie więcej

Tylko do 28.02.2019 
!!! 50 zł za wpisowe !!! 
Zapisz się już dziś !!! 

Dowiedz sie więcej

 Sprawdź nową ofertę studiów podyplomowych
w Społecznej Akademii Nauk !!!

Dowiedz sie więcej

Kwalifikacyjne i Certyfikowane

studia podyplomowe dla nauczycieli !!!

Dowiedz sie więcej

 

Specjalne zniżki dla studentów

studiów magisterskich w SAN !!!

Dowiedz sie więcej

80% dofinansowania !!!

Dowiedz sie więcej

Program dla absolwentów SAN !!!

Skorzystaj ze specjalnych zniżek !!! 

Dowiedz sie więcej

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Elżbieta Klamut

OPIS KIERUNKU

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Warszawie oraz Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej w Warszawie pragną zaprosić wszystkich zainteresowanych zdobyciem i pogłębieniem wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem w organizacji do studiowania na podyplomowych studiach „Zarządzanie ryzykiem w organizacji”.

Ryzyko jest nieodłącznym elementem nie tylko życia codziennego, ale przede wszystkim życia gospodarczego, stąd konieczność zmierzenia się z nim, znalezienia skutecznych sposobów minimalizowania jego skutków, minimalizowania skali jego występowania.

Zarządzanie ryzykiem to podstawowe narzędzie ograniczania, przeciwdziałania negatywnym skutkom ryzyka. Znajomość mechanizmów decydowania, umiejętność rozpoznawania a także definiowania ryzyka w określonych sytuacjach, minimalizowanie ryzykownych zachowań menedżerów to niektóre z umiejętności niezbędne w zarządzaniu ryzykiem.

CELE STUDIÓW

  • wzbogacenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu stosowania współczesnych metod a także technik zarządzania ryzykiem, 
  • zdobycie umiejętności całościowego metodycznego podejścia do problemu zarządzania ryzykiem,
  • wskazanie związku, mechanizmów i metod zarządzania w zakresie zależności pomiędzy poszczególnymi aspektami działalności gospodarczej a ryzykiem, 
  • poznanie zasad skutecznego wdrożenia systemów zarządzania ryzykiem w organizacji.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które  ukończyły studia:

  • zawodowe,
  • licencjackie,
  • magisterskie,

a które pragną rozszerzyć zakres swoich uprawnień o nowe cenne certyfikaty niezbędne na ich stanowiskach pracy. Dla tych, którzy napotykają ryzyko w działalności codziennej i będą mim w sposób profesjonalny, metodyczny oraz skuteczny zarządzać. Oferta nasza adresowana jest do pracowników wszystkich poziomów zarządzania zarówno w przedsiębiorstwach, jednostkach sektora finansów publicznych a także innych organizacji.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W STUDIACH

Ukończenie kierunku przygotowuje absolwentów do tworzenia i kierowania odpowiednimi komórkami zarządzania ryzykiem. Pozwala mu na umiejętne definiowanie obszarów ryzyka w procesach i projektach, koordynowanie działań nad prognozowaniem i wykrywaniem ryzyka, tworzenie odpowiednich planów zabezpieczenia obszarów ryzyka, kontrolowania ryzyka itp.  Wykształca również umiejętność stosowania i wykorzystywania technik i narzędzi zarządzania ryzykiem. Absolwent może  pełnić rolę doradcy lub koordynatora zespołów zarządzania ryzykiem.   

Zdobyta w trakcie trwania studiów podyplomowych wiedza przygotowuje do stanowiska Menedżera Ryzyka. 

Absolwenci studiów po zadaniu egzaminów i obronie prac dyplomowych otrzymują:  

Osoby pozostające na KLPAiKW posiadają stałe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW. W przypadku sytuacji problematycznych, napotkanych w trakcie pracy zawodowej, związanej z przedmiotowym obszarem, każda  osoba pozostająca na KLPAiKW może zwrócić się, za pomocą maila, telefonicznie lub osobiście o poradę / wsparcie w rozwiązaniu danego programu. Profesjonalne rozwiązanie danego problemu otrzymuje się w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych”.
§ 11 ust. 1 Regulaminu Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych  

 

Dodatkowo:

Absolwenci po przyjęciu członkostwa w IIC Polska otrzymują pełne wsparcie w zakresie desygnacji  do międzynarodowych kwalifikacji Certified Controls Specialist – CCS,  (Certyfikowany Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznych) lub (po udokumentowaniu trzech lat doświadczenia w obszarze audytu i/lub kontroli) Certified Internal Controls Auditor – CICA, (Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznych).

Więcej informacji na stronach http://www.theiic.com/ oraz  http://www.iic-polska.pl/