UWAGA! OTWIERAMY KOLEJNĄ EDYCJĘ!

ZAPISZ SIĘ NA KURS SPECJALIZACYJNY

Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ  

 

Dowiedz sie więcej

Zapoznaj się z ofertą

studiów podyplomowych SAN

PRZYJMUJEMY JUŻ ZAPISY

NA PAŹDZIERNIK 2020!

ZAPISZ SIĘ ELEKTRONICZNIE!

O studiach

OPIEKUN MERYTORYCZNY

dr Agata Kołodziejska (e–mail: akolodziejska@spoleczna.pl)

doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, trener szkoleń i kursów zawodowych. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmowała stanowiska we władzach uczelni wyższych: Prodziekana, Dziekana i Rektora. Jest ekspertem w Instytucie Badawczym Ośrodka Przetwarzania Informacji. W ramach pełnionych funkcji współpracowała  z licznymi  instytucjami administracji publicznej, jednostkami wojskowymi, medycznymi, instytutami badawczymi, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, a także sektorem gospodarczym w ramach doradztwa z zakresu wdrażania nowych przepisów ustaw i rozporządzeń,  szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnych w zakresie prowadzenia wykładów i szkoleń tematycznych z zakresu prawa, zapoznając przy tym młodzież i dorosłych z całościową problematyką prawniczą. Czynny członek Rad Programowych, Prezydium Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, procedury, ochroną danych osobowych i informacji przetwarzanych a także informacji niejawnych i problematyką międzynarodową. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, programów nauczania, szkoleń i kursów. Jako trener realizowała i realizuje szkolenia z zakresu: prawnych aspektów ochrony danych osobowych i przetwarzania informacji niejawnej, ochrony osób i mienia, obszarów i obiektów, sytuacji kryzysowych, problematyki imprez masowych dla pracowników i kadry zarządzającej, a także sektora administracji publicznej, ordynacji wyborczych i całościowej problematyki prawa konstytucyjnego.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie kadry zarządzającej podmiotami opieki zdrowotnej do efektywnego zarządzania placówkami ochrony zdrowia, a pogłębienie wiedzy z zakresu praktycznych i teoretycznych aspektów funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce, zasad funkcjonowania systemu zdrowia, praktycznych i teoretycznych aspektów zarządczych dotyczących odpowiedzialności (ekonomiczno-finansowej, prawnej, środowiskowej, społecznej i etycznej), procesów restrukturyzacji w podmiotach leczniczych, zarządzania personelem w podmiocie leczniczym, budowania etyki zawodowej w podmiotach leczniczych, zarządzania ryzykiem, skutecznego stosowania znormalizowanych systemów zarządzania opartych o normy ISO 9001 (system zarządzania jakością), ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego), PN-N 18001 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy), ISO 27001 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji), ISO 13485 (system zarządzania jakością wyrobów medycznych), a także systemu akredytacji w ochronie zdrowia, praktycznych i teoretycznych aspektów doskonalenia funkcjonowania organizacji przy zastosowaniu: controllingu, Lean Management, instrumentów finansowych służących realizacji przyjętej polityki środowiskowej oraz technik audytowania pozwoli na efektywne zarządzanie placówką medyczną.

ADRESACI STUDIÓW

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, magisterskich i inżynierskich, osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat zarządzania jakością w ochronie zdrowia, osób zainteresowanych procedurą akredytacji w ochronie zdrowia, audytorów wewnętrznych systemów zarządzania, menedżerów jakości, pełnomocników jakości w ochronie zdrowia.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów potrafił zidentyfikować wymagania prawne w zakresie funkcjonowania podmiotu leczniczego i odpowiednio je stosować, a także zdobyta podczas zajęć wiedza teoretyczna i praktyczna pozwoli na kształtowanie takich postaw, jak: kreatywność, samodzielność i konsekwencja w działaniu, efektywna organizacja pracy i współpraca z zespole, dbałość o profesjonalną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, rozpoznawanie i ocenianie podstaw etycznych metod zarządzania stosowanych w organizacji, potrzeba ustawicznego poszerzania horyzontów w odniesieniu do różnych obszarów działania organizacji.